Szabályzat

Ezen szabályok minden fórumozóra vonatkoznak az Inkvizitor.hu oldalon.

 1. Adatvédelem és fórum szabályzat

  1. A fórumok használatáról

   A Inkvizítor fórumai egy olyan kommunikációs eszközt testesítenek meg, aminek segítségével a magyar játékosok könnyebb, centralizáltabb tájékoztatását, információcseréjét szeretnénk támogatni. Nyilván mindenki előtt nagyjából tiszta, hogy egy ilyen fórum hogyan működik, ahol nem a technikai háttérre gondolok, hanem a felhasználói oldalra. Azok kedvéért azonban, akik számára esetleg nem egészen világos, álljon itt egy rövid összefoglalás.

   A fórumok mindenki előtt nyitva állnak, aki regisztrál az oldalainkon. A fórumok célja, hogy egy adott fő téma alá tartozó mindennemű eszme- és tapasztalatcserének, kérdéseknek és válaszoknak, vagy bármilyen a témába vágó beszélgetésnek online platformot adjon. A fő téma a mi esetünkben a közös hobbi, a stratégiai játékok, figurafestés és azon belül is főleg a Games Workshop cég termékei. Ebben a témában rengeteg megvitatnivaló akad, különböző szabályrendszerek, seregek, módszerek, stb, ezért a fórumokat is úgy alkottuk meg, hogy nagy alcsoportokon belül (mint pl a WH40k, vagy a Fantasy Battle) kisebb gyűjtőtémákat, témaköröket válogattunk össze. Ezeken belül a regisztrált felhasználók szabadon nyithatnak úgynevezett témákat, amelyek egy-egy kisebb területre, kérdésre szorítkoznak, mint például a figurafestés, vagy valamely sereggel játszható taktikák. Ezekhez a témákhoz bárki hozzászólhat, akinek érdemi mondanivalója van, illetve a témában feltett kérdésre választ tud adni.

   Itt érkeztünk el arra a pontra, amikor bejön a képbe az netikett. A fórumokon nem közvetlen személyes társalgás folyik, nem látjuk a beszélgetőpartnereinket szemtől szemben, sok esetben nem is ismerjük őket, és ugyanez igaz fordítva is: ők sem látnak minket, sok esetben személyesen nem is ismernek. Talán a világ egy egészen más pontján ülnek, bármi lehetséges. Ez a fő oka annak, hogy különösen figyelnünk kell arra, milyen az "online arcunk", amit a társalgásban résztvevők látnak a képernyőn keresztül. Ennek megformáláshoz eszközünk mindehhez csupán a betűk, ezért különösen fontos, hogy mondanivalónkat olyan formában adjuk közre, fogalmazzuk meg, amely egyrészt nem sért másokat, másrészt a lehetőségekhez mérten tükrözi, hogy kik vagyunk. A többi felhasználónak biztosan ki fog alakulni egy képe rólunk, csak mi befolyásolhatjuk, hogy ez a kép milyen legyen.

   Fórumszabályzat pontokban:

   0. Fórumunk teljes körű felhasználása ingyenes valamennyi felhasználónk részére.

   1. A 0 hozzászólású topikok figyelmeztetés nélkül törlődnek 2 hét után.

   2. Reklámozni csak és kizárólag az Inkvizítor.hu üzemeltetőinek engedélyével lehet.

   3. Kéretlen reklám, azonos üzenetek többhelyre való bemásolása (spam) figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek.

   4. Tiltott önkényuralmi jelképek, illetve politikai témák mindennemű tárgyalása és megjelenítése tilos!

   5. Sértések, fenyegetőzés, gyűlölködés, trágárság, faji, nemzeti vagy vallási előítéletek, szexuális jellegű hozzászólások elfogadhatalanok és figyelmeztetés nelkül töröljük őket.

   6. Törvényt, vagy privát adatokat sértő üzeneteket szintén figyelmeztetés nélkül töröljük. Privát adatok alatt itt más felhasználók adatainak, az illető beleegyezése nélküli, közlését értjük (Ilyen mások valódi neve, fotója, lakcíme, telefonszáma, és így tovább), a saját adatai felett mindenki saját felelősségére dönt.

   7. Egy adott dolog megvitatásához (legyen az játék, vagy bármi más) csak egy témát szabad nyitni. Ide kerülnek a vele kapcsolatos kérdések, hozzászólások, javaslatok, észrevételek. Egy téma kiegészítése kaphat külön témát. Például: 1. Space Marines 2. Space Marine: Ultramarines. Duplikált topik esetén a fiatalabbat megkérdezés nélkül töröljük.

   8. Hozzászólásaid száma semmilyen előjogot nem ad. Ha meglátjuk, hogy valaki arra hivatkozik, hogy ő a rangidős, és a frissen regisztrált tagokat alacsony szintjük miatt kritizálja, megadott ideig kizárjuk a fórumból.

   9. A nem megfelelő helyen nyitott topikokat figyelmeztetés nélkül áthelyezzük a megfelelő témakörbe.

   10. Fórumos regisztráció után a felhasználói nevet és jelszót nagy óvatossággal kezeljük, mert ezek biztonságos tárolásáért kizárólag a felhasználó felel. Valamennyi fórumos aktivitásért, amely a Te felhasználói neved alatt történik, Te vagy a felelős. Amennyiben tudomásodra jut, hogy adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba az oldal szerkesztőségével.

   11. A fórumon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban mi semmifajta kontrollt nem végzünk, felelősségre az oldal szerkesztősége nem vonható. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a fórumszabályzatba ütköző hozzászólásokat lekezeljük.

   12. Mielőtt új témát nyitnánk, ellenőrizzük, hogy létezik-e már olyan, vagy hasonló tartalmú, és hogy jó helyen akarjuk-e nyitni. Mérlegeljük, hogy mennyire lenne életképes a téma. Az, hogy a mi szívünknek valami nagyon kedves, nem jelenti automatikusan, hogy másokat is érdekel a téma. Az indokolatlanul megnyitott, illetve haldokló témák figyelmeztetés nélkül archiválásra, adott esetben törlésre kerülnek.

   13. Törekedjünk a helyesírás szabályainak betartására. Fontos odafigyelni a bekezdésekre, tagolásra, átláthatóságra, az írásjelek és szóközök megfelelő használatára (vessző és pont után például). A fórumokon való társalgás nincs időhöz kötve, békésen fogalmazzuk meg mondandónkat, és mielőtt elküldjük, olvassuk át mégegyszer.

   14. Ne mondjunk ellent valakinek érvek, indoklás nélkül, az az értelmes vitázás végét jelenti.

   15. Ha hivatkozunk valakire / valamire, jelöljük meg a forrást is.

   16. Ha véleményt nyilvánítunk, legjobb, ha azt is megjegyezzük, hogy csak a saját személyes véleményünkről van szó, ellenkező esetben véleményünk kinyilatkoztatásnak tűnhet.

   17. Ne reagáljunk gúnyos megjegyzésekre, provokálásra, vagy ha nagyon igazságtalannak érezünk valamit, akkor is csak azután álljunk neki választ fogalmazni, ha a kezdeti indulat alábbhagyott. Ha nem tudjuk megállni, akkor intézzük a reakciónkat privát üzenetban közvetlenül a címzettnek.

   18. Mondandónkat lehetőleg egy üzenetben fogalmazzuk meg, ne postázzunk egymás után 3-4 üzenetet, mert az floodolásnak minősülhet. Floodolásnak nevezzük a céltalan üzenetek egymás utáni postázását, amelyet szintén kérdés nélkül eltávolítunk.

   19. Ha személyes jellegű üzenetünk van valamely más felhasználó számára, akkor hasznájuk az Üzenetküldés opciót, ne a nyilvános fórumokban beszéljük meg őket.

   Azon felhasználókat, akik a fenti szabálypontokban megfogalmazott irányelveknek nem tesznek eleget, figyelmeztetésben részesítjük. Néhány figyelmeztetés után a visszaesőket adott időre, reménytelen esetben véglegesen, kizárjuk a fórumainkról.

   Megkérünk továbbá mindenkit, hogy lehetőleg kerüljétek az adott témától eltérő hozzászólásokat, azaz az OFF-TOPIC-olást! Az ilyesmit intézzük az arra nyílt terefere topikokban. #
  2. Adatvédelmi nyilatkozat

   Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

   A honlap használatával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

   Fogalmak

   érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

   személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

   hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

   tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

   adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

   nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

   adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

   adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

   harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

   különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
   életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

   Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
   Farkas István – inkvizitorportal_KUKAC_gmail.com

   Adatkezelés

   Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

   A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.

   A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.

   A Szolgáltató honlapjának és egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.

   A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:

   belépési azonosító
   e-mail cím
   időzóna
   A regisztráció során a felhasználó opcionálisan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:

   születési dátum
   hobbik
   város
   honlap

   A felhasználónak továbbá a regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

   A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.

   A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát, valamint az IP címét. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató anonim jelleggel, kizárólag statisztikai célra és a Honlap biztonságának védelmére használja fel.

   A Honlap ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából illetve a szolgáltatások biztosítása során. Ezen adatokat a felhasználó a saját böngészőjéből önállóan is törölheti.

   Adattovábbítás

   A Szolgáltató a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat nem továbbítja. Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

   Az adatkezelés és -továbbítás célja

   A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása és a Honlap biztonságának védelme. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

   Az adatkezelés időtartama

   A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

   Adatbiztonság

   Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során.

   Adatok módosítása, törlése

   A felhasználó az adatainak módosítását belépés után az Adatlapján teheti meg.
   A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni az Adatlapján keresztül. A kérelem nem vonatkozik a becenév mások által írott válaszaiban történő megemlítésére, illetve a felhasználó által korábban írt hozzászólások módosítására, kivéve, ha azok polgári nevet/lakcímet vagy telefonszámot tartalmaznak.
   Szolgáltató a becenév/jelszó/emailcím adatokon kívül más módon a felhasználót nem azonosítja, így adatmódosítás és törlés kapcsán a felhasználó felelőssége, hogy bizonyítsa, hogy az adott felhasználói fiók hozzá tartozik (így be tud lépni hozzá).

   Google Inc. tevékenysége
   A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
   A Google Inc. "Adatvédelmi irányelvei" a http://www.google.com/intl/hu/privacy/p ... policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatók.

   Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

   Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. #